về tabidachi

những ghi chép vụn về cuộc hành trình của Di.

ở nơi này.

hay nơi khác.

Tokyo cách xa Sài Gòn năm giờ bay và rất nhiều niềm thương. thời gian này em không biết làm gì. nhưng vẫn cần phải viết và đi.

.

tabidachibydi@gmail.com
https://www.facebook.com/tabidachibydi

(Tokyo – năm 27 tuổi)