về tabidachi.

ở bảo tàng Benesse House – mùa hè 28

những ghi chép vụn về cuộc hành trình của Di.

ở nơi này.

hay nơi khác.

Tokyo cách xa phương ấy năm giờ bay và rất nhiều niềm thương.

thời gian này em không biết làm gì. nhưng thấy mình vẫn cần phải viết và đi.

có lẽ, là cho đến khi mình gặp được nhau.

.

tabidachibydi@gmail.com
https://www.facebook.com/tabidachibydi

(Tokyo – năm 28 tuổi)